Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Minerji Yenilenebilir Enerji Sistemleri Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna çok önem vermekteyiz. Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK gereğince, www.minerji.com internet sitemiz (“İnternet Sitesi”), ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde  işlenebilecektir.

Bu kapsamda, sistemimize dâhil olarak bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki SebepleriMüşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak

Müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet vermek

Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi

Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinin işletilebilmesi

Müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetleri ölçmek

Müşterimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek

Müşterilerimize sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi, yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması olmak üzere sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi

Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler, profilleme çalışmaları

Web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma YöntemiKişisel verileriniz; Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

Elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu

İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar

İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları

Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies)

Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar ve mektuplar

Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar)

Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız

Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı

Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar

Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler

Ayrıca Kişisel Verileriniz; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Kanun uyarınca aşağıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Yukarıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının olmadığı hallerde, kişisel veri işleme faaliyetleri için müşterilerin açık rızalarının alındığını ve açık rıza olmaksızın işleme faaliyeti yapılmadığını bildiririz.

Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir;

İş ortaklarımız, iş bağlantılarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda, düzenleyici, denetleyici kurumlar

Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar

Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında SMS, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar

Kişisel Veri Sahibinin HaklarıKanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şirketimizin Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Doğancılar Cad. No:67/1 Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak veya info@minerji.com e-posta adresimize, güvenli elektronik imza ile ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Şirketimiz işbu Aydınlatma Metni’nin yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etmek

Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini talep etmek

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde, bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda; aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etmek, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak;

Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak veya Şirketimizin elektronik posta adresine göndermek suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Minerji Yenilenebilir Enerji Sistemleri Ltd. Şti.Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Doğancılar Cad. No:67/1 Üsküdar/İstanbulE-posta Adresi: info@minerji.com

Kişisel Verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde; üyelik sistemimizden çıkacağınızı ve bu kapsamda üyelik sistemimizin sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.Minerji Yenilenebilir Enerji olarak; ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımızdan sizleri e-posta, SMS ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.

“Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve Minerji Yenilenebilir Enerji üyelik sistemine www.minerji.com üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak KVKK kapsamında kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, belirtilen amaçlar dâhilinde açık rıza veriyorum.”

Ticari Elektronik İleti OnayıMinerji Yenilenebilir Enerji olarak; ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımızdan sizleri e-posta, sms ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.

Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Minerji YEnilenebilir Enerji tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle, tarafımla irtibata geçilmesine www.minerji.com üzerinden yaptığım üyelik başvurusu ile yine elektronik şekilde açık rıza veriyorum.

Ticaret Unvanı: Minerji Yenilenebilir Enerji Sistemleri Ltd. Şti.